OBCHODNÍ PODMÍNKY - Automatyliberec

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky eshopu

                          
fyzické osoby
 

Marcel Švanda
 
Letná 433/12, 460 01 LIBEREC
IČ: 69390894 DIČ: CZ8103033169
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města LIiberec pro  prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové  adrese www.automatyliberec.cz
 

 
1. Úvodní ustanovení

 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  fyzické osoby Marcel Švanda, bydliště Letná 433/12, 460 01 LIBEREC, IČ: 69390894 DIČ: CZ8103033169, zapsané v živnostenském  rejstříku vedeném Magistrátem města Liberec (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod  je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové  adrese www.automatyliberec.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy  osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou  osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své  podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v  kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před  ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní  smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém  jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.  Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu  účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

2. Uživatelský účet
 
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce  může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého  uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále  jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové  rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též  bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží  je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje  uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně  povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při  objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a  heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací  nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v  případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní  smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný  nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a  softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a  softwarového vybavení třetích osob.
 

3. Uzavření kupní smlouvy
 
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je  informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní  smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského  zákoníku se nepoužije.
 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně  uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně  z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají  v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní  smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech  spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s  balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v  případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář  ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména  informace o:
 
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno  zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i  s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při  zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu  kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou  prodávajícím považovány za správné.
 
3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který  nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu  kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným  návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech  povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito  obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že  se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 
3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení  kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické  pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále  jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru  objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na  dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například  písemně či telefonicky).
 
3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 
3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením  přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu  elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 
3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže  prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího  pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si  stanovisko kupujícího.
 
3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a  kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího  prostřednictvím elektronické pošty.  
 
3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku  při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití  komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní  smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory)  si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 

4. Cena zboží a Platební podmínky
 
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní  smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000353112/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. , organizační složka (dále jen „účet prodávajícího“)
 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit  prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené  výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou  i náklady spojené s dodáním zboží.
 
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou  platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek  ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je  kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je  kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat  kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V  případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu  splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany  kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8),  požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží  kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno  obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb  prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.  Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu  vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej  v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 

5. Odstoupení od kupní smlouvy
 
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 
5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního  trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty  pro odstoupení od smlouvy,
 
5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po  uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu  nezávislých na vůli prodávajícího,
 
5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 
5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 
5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 
5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 
5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 
5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném  nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před  uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením  smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení  od smlouvy.
 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy  nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a  to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že  předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika  částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě  uvedené v předchozí větě.
 
5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový  formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních  podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo  na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení  od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.
 
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních  podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu  vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s  navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže  být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek  vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti  (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným  způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je  taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží  kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a  nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní  smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky  kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží  prodávajícímu odeslal.
 
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn  jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn  kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající  kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na  účet určený kupujícím.
 
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací  smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou,  že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací  smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se  zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 

6. Přeprava a dodání zboží
 
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního  požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady  spojené s tímto způsobem dopravy.
 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na  místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží  při dodání.
 
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží  doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce,  je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním  zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat  neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně  oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o  neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce  převzít.
 

7. Práva z Vadného plnění
 
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění  se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními  § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá  vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující  zboží převzal:
 
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li  ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal  nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě  reklamy jimi prováděné,
 
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo  předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku  nebo předlohy,
 
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u  zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena  ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,  u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,  kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy  zboží.
 
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na  adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na  sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za  okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající  obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
 
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy  chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského  zákoníku.
 
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje  prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@automatyliberec.cz    Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího  zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě  živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své  působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany  osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní  inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších  předpisů.
 
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 

9. Ochrana osobních údajů
 
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je  poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění  pozdějších předpisů.
 
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:  jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové  identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále  společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a  to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely  vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí  se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání  informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním  osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která  by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při  registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené  z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen  bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých  osobních údajích.
 
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit  třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží  nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího  předávány třetím osobám.
 
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje  budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v  tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že  byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo  zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v  rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v  rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na  účel jejich zpracování, může:
 
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních  údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má  právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou  úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se  zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu  kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím  na elektronickou adresu kupujícího.
 
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.  V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky  prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.  cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí  věty kdykoliv odvolat.
 
10.3 Poučení o Cookie souborech. Cookie je krátký textový soubor,  který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu  zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a  další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a  produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení  webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů.  Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného  vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu  návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně  vašich dat.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky